Destratyfikacja powietrza

W obiektach wysokich naturalnym zjawiskiem jest unoszenie się ciepłego powietrza do góry. Jeśli osiągnięty zostanie komfort cieplny w strefie przebywania ludzi -wysokość 2 metry, to pod stropem, na wysokości 8 metrów, temperatura będzie wyższa nawet o kilka stopni. To wpływa niekorzystnie na ilość energii zużywanej do ogrzewania i tym samym na koszty eksploatacji obiektów. Wymuszenie przemieszczania się ciepłego powietrza  do strefy przebywania ludzi w pomieszczeniach wysokich może zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie nawet o 30%. Do tego celu stosuje się mieszacze powietrza – destratyfikatory.

Mieszacze podwieszane są pod stropem w pomieszczeniach wysokich. Ich zakres stosowania jest szeroki, począwszy od hal przemysłowych, handlowych, magazynów i składów, poprzez hale sportowe, baseny, korty tenisowe i siłownie, po sektor rolniczy: szklarnie, fermy oraz budynki hodowlane. Urządzenia te zmniejszają różnicę temperatur, ale nie likwidują jej całkowicie, dlatego w eksploatacji wysokich obiektów ważna jest jakość izolacji termicznej stropów i dachów. Im ta izolacja jest gorsza, tym szybciej wychładza się ciepłe powietrze docierające do góry, a tym samym większe są straty energii. Z kolei latem takie słabo izolowane termicznie dachy powodować mogą przegrzewanie się pomieszczeń.

Montaż

Optymalne miejsce montażu mieszacza to ok. 2/3 maksymalnej wysokości pomieszczenia . W miarę możliwości urządzenia należy w pomieszczeniu rozmieszczać równomiernie, uwzględniając jego wielkość i kształt . Lokalizacja urządzeń powinna zapewnić swobodny napływ do nich powietrza zasysanego pod stropem oraz wypływ powietrza nawiewanego w kierunku posadzki ( wyrównanie temperatury ) lub w kierunku poziomym (równolegle do posadzki) przemieszczanie powietrza.

Przykład doboru urządzeń

– Aby określić liczbę urządzeń o danej wydajności, obliczyć należy: wysokość montażu (H), kubaturę pomieszczenia ponad destratyfikatorem (VS) i strumień powietrza przy założeniu n-krotnej wymiany (VR) oraz liczbę destratyfikatorów (N).

Jeśli np.hala ma wysokość 9 m, a urządzenia powinny być zamontowane na 2/3 jej maksymalnej wysokości, to H = 6 m. Dla tej wysokości dobieramy urządzenia o odpowiednim strumieniu powietrza i podanej przez producenta maksymalnej wysokości montażu. Nie należy mocno przewymiarowywać urządzeń, gdyż rodzi to ryzyko wystąpienia dyskomfortu u użytkowników z powodu zbyt silnych strumieni powietrza w strefie ich przebywania- wtedy zastosujemy regulatory prędkości.

Obliczamy kubaturę hali ponad miejscem zamontowania mieszaczy – a= 18 m,
L= 40 m, H= 3 m, zatem VS = 18×40×3 = 2160 m3. Obliczamy strumień powietrza dla sześciokrotnej wymiany: VR = 2160 m3×5 = 10800 m3/h.

Liczba mieszaczy dla urządzeń o strumieniu max 7900 m3/h wyniesie: N = 10800m3/ 7900 m3 = ok. 1,5. Zatem na wysokości 6 m należy zamontować 2 urządzenia o wydajności max 7900 m3/h, pamiętając o ich optymalnej lokalizacji i regulacji prędkości ( zbyt silny strumień powietrza ).

Współczynnik krotności wymiany „n”

Obj.pomieszczeń m3 < 1000 2000 3000 5000 7000 9000 12000
Min.cerkulacja „n” 6 5 4 3 2,5 2 2

– W obiektach inwentarskich niezbędne jest świeże i czyste powietrze aby wykorzystać cały potencjał produkcyjny zwierząt. Obory, chlewnie, kurniki nie posiadające wentylacji lub słabo wentylowane wymuszonym ( mechanicznym) przemieszczaniem powietrza np. mieszaczem zainstalowanym poziomo pod stropem, narażone są w wysokim stopniu na występowanie wilgoci, biogazów, pyłów i przynoszą szkodę zwierzętom i dochodom rolnika – producenta .